МИКЦ-Пловдив е част от мрежата Младежки информационно-консултантски центрове, финансирани от Национална програма за младежта към ММС.

МИКЦ Пловдив има за цел предоставяне на информационни, консултантски и обучителни услуги за млади хора на възраст 15-29 години на територията на Община Пловдив, за повишаване на мотивацията им за успешно професионално и социално включване в обществения живот , в съответствие с техните заявени проблеми и нужди.

МИКЦ Пловдив се домакинства от Фондация Национален алианс за работа с доброволци /НАРД/, в партньорство с Община Пловдив.


 

Ако вие сте млад човек на възраст 15 – 29 години или младежки работник, В МИКЦ Пловдив може да получите експертна, безплатна консултация или да участвате в някоя от следните дейности.

 • Дейност № 1: Групови и ндивидуални срещи с младежи

  Индивидуални срещи с младежи в Пловдив и областта по теми свързани с: професионална реализация и изготвяне на личен план за живот, решаване на конфликти, повишаване на социалните умения и придобиване на способности за самостоятелен живот, сексуално-репродуктивно здраве и други теми, спрямо индивидуалните нужда на младежите.

  Груповите срещи с младежите ще се осъществяват в офиса на МИКЦ Пловдив, на терен – на място в училища и висши учебни заведения, в офиси на партньорите на организацията – читалища, библиотеки, Центрове за обществена подкрепа в малките населени места. Експертите ще предоставят информация по теми свързани с: професионална реализация на младежите /в т.ч предприемачество/, управление на младежки инициативи и подкрепа на каузи, доброволчество и филантропия, решаване на конфликти в учебна среда, сексуално-репродуктивно здраве, превенция на рисковото поведение, здравословен начин на живот  и други теми, спрямо индивидуалните нужда на младежите.

 • Дейност № 2: Разпространение на материали и информация актуална за младежи в сайта на МИКЦ ПЛОВДИВ и социалните мрежи
 • Дейност № 3: Индивидуални и групови консултации

  Предоставените консултации целят да осигурят подкрепа на младите хора при усвояването на знания и умения за тяхната личностна и професионална реализация, за включването им в социалния живот.

  Темите, които ще бъдат засягани по време на консултациите ще бъдат в следните области:

  -Кариерно развитие и професионално ориентиране и трудова заетост /вкл. предприемачество и социално предприемачество/;

  -решаване на конфликти и проблеми- насочени са към подобряване уменията на младите хора за справяне с конфликти в училище, семейство, връстници и др.;

  – развиване на филантропски дейности в полза на различни социално уязвими групи и/или решаването на проблеми в училщната общност.

  – секусално-репродуктивно здраве и здравословен начин на живот – нежеланата бременност, основните контрацептивни методи и болести предавани по полов път, здравословно хранене и физическа активност

  – подкрепено взимане на решения /за младежите, настанени в специализирани институции – КСУ, ЦНСТ и др./

 • Дейност № 4:  „Стая за споделени мисли”

  Създаване на он-лайн пространство към официалния сайт на МИКЦ Пловдив, в който младите хора ще могат да споделят анонимно свои притеснения, тревоги и да търсят помощ при решаването на казуси. Пространството ще се управлява и модерира от екип млади хора, обучени по програма Връстници обучават връстници и експерти от МИКЦ Пловдив. При наличие на по-сериозни психологически и емоционални проблеми, младежите ще бъдат приканвани да осъществят среща с консултантите на МИКЦ.

 • Дейност № 5 :  Провеждане на еднодневни обучения и обучителни сесии

  Проектът предвижда възможността за реализиране на  редица интерактивни обучения и обучителни сесии /чрез преживявания/, които да покрият широк спектър от интереси на младите хора. Обученията ще се осъществяват на място – в МИКЦ, на територията на Младежки център /при повече от 20 участници/, както и на място – в специализираните образователни и социални институции. Групите по време на всяко едно от обученията ще бъдат между 12 и 26 участници. Обученията ще се осъществяват от експерти – квалифициарни обучители, както и от млади хора-доброволци, обучени по подхода Връстници обучават връстници, с цел създаване на по-силна доверителна връзка с участниците. Проектът предвижда реализирането на обучения по следните теми:

  • «Обучение за обучители»
  • «Моята реализиция»
  • «Школа за млади лидери и предприемачи»
  • «Здраве и превенции»
  • «Зона за филантропия»
  • «Човешки права и междукултурна толерантност» 
  • Консултиране на младежи в криза» – 
  • „Структурен диалог” 
  • «Въведение в доброволчеството»
  • «Ефективно общуване и работа в екип»
 • Дейност № 6: Мобилен консултантски екип

  Дейността включва посещение на място от експертите на МИКЦ Пловдив в малки населени места в пловдивска област. Фондация НАРД има изградени партньорски отношения с институции и организации, членове на мрежата на НАРД в следните населени места: Хисар, Кричим, Съединение, Раковски, Садово, с.Труд. Чрез тези партньори, както и чрез мрежата от читалища в пловдивска област, екипът ще предоставя консултантски и информационни услуги и обучения на младежите в отдалечени села и градове и областта.

 • Дейност № 7: Клуб на доброволеца

  Привличане на млади хора за дългосрочно полагане на доброволен труд и развиване на филантропски нагласи. Клубът предвижда осъществяването на ежеседмични работни срещи за подкрепа и планиране на дейности за подпомагане на общността.

 • Дейност № 8: Реализиране на кампании и инициативи

  С помощта на доброволци и младежи ще бъдат осъществени 4 кампании, реализирани на територията на Пловдив и областта:

  • Отбелязване на 12-ти август – Международен ден на младежта. 
  • Световни дни за младежка активност
  • 1 декември – Световен ден за борба със СПИН
  • 5 декември – отбелязване Международен ден на доброволчеството

Пишете ни и ние ще се свържем с вас за уточняване на точния ден и час за провеждане на консултацията!


МИКЦ Пловдив си поставя следните конкретни цели:

Да мотивира младите хора за продължаване на образованието и активно ползване на различни възможности на формалното, неформалното и самостоятелното учене, които се предлагат на местно, национално и европейско ниво.
Да се осигури подкрепа на младите хора в неравностойно положение/ със социални и икономически трудности, с увреждания, със здравословни проблеми/ от местната общност,за подобряване на техните социалните умения и придобиване на способности за самостоятелен живот и социално включване.
Да предостави на младите хора възможност за активно включване в обществения живот, чрез доброволчество, като активна форма на гражданско участие, както и да развие филантропията като ценност у тях.
Да подпомага младите хора в професионалното им ориентиране, кариерно развитие и развиване на предприемачески умения, посредством обучения, качествени консултации и информационни срещи с експерти в различни сфери.
Да спомага за развиването на личностни качества и лидерски умения у младите хора, които ще развият техния потенциал и ще подпомогнат професионалната им и социална реализация.
Да се развият у младежите от всички посочени целеви групи компетенциите за отговорно родителство.
Да повиши квалификацията на младежки работници за работа с млади хора в риск от социално изключване.