На 09.01.2017г. се състоя заключителната пресконференция на два от Младежките-Консултантски центрове в гр. Пловдив – МИКЦ Пловдив и МИКЦ МладежКо, финансирани от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2016–2020), подпрограма 1: Развитие на мрежата от младежки информационно-консултантски центрове (МИКЦ).

Проектът Младежки информационен-консултански център Пловдив, се реализира от Национален алианс за работа с доброволци в партньорство с Община Пловдив в периода януари-декември 2017г. и се финасира по Национална младежка програма за младежта на Министерство на младежта и спорта. По време на реализирането на проекта се реализираха десетки инициативи, обучения и събития, целящи мотивацията и консултацията на младежи 15-29 години.

През 2017 година, експертите на МИКЦ обхванах с дейности следните целеви групи:

  • По време на 11 обучения, над 220 младежи бяха обучени по темите: връстници обучават връсници, работа в екип, моята първа работа, презентационни умения и др.
  • Над 200 младежи бяха обхванати с обучителни сесии в 5 пловдивските училища. В часа на класа бяха проведени обучения свързани с доброволчество, сексуално репродуктивно здраве и др.
  • През годината бяха проведени над 120 индивидуални и групови консултации
  • Мащабните кампании, посветени на 12 август – Международен ден на младежта, 1 декември – деня за борба с вируса на ХИВ/СПИН и 5 декември – Международен ден на доброволеца, обхванаха над 300 младежи.
  • На сайта com беше предоставена информация за над … възможности за младите хора – конкурси, обучения, обмени и други.
  • Клуб на Доброволеца, провеждаше своите ежеседмични срещи и успя да въвлече във филантропски дейности над 200 младежи, които реализираха 34 различни дейности за подкрепа на обществени каузи

Младежи, които са подпомогнати от МИКЦ, споделят, че благодарение на дейностите на двата МИКЦ-а, са им подпомогнали да се самоусъвършенстват и да поемат повече инициативност в училищния живот и извънкласните дейност. Още споделиха, че благодарение на всички дейности и обучения придобиват много нови компетенции и умения, които им помагат да се ориентират професионално и да случват промяната в обществото около тях.

 

 

 

 

Екипът на МИКЦ Пловдив, включваше следните експерти:

  • Специалист „Предприемачество, кариерно и проектно консулатиране “
  • Специалист „Филантропия и здраве“
  • Специалист „ Личностно развитие “
  • Специалист „Информационни услуги“