По-добро заплащане на труда, по-добър стандарт на живот, по-добри възможности за обучение и развитие на децата. Това са част от най-често срещаните причини, поради които много българи се опитват да си намерят работа в чужбина, дори и само временно. Но и тук има някои специфични трудовоправни особености, които е добре да познавате, ако искате да сте максимално защитени и спокойни на новото място.
Принципно вариантите за работа в чужбина са няколко: (а) сключване на трудов договор с чуждестранен работодател чрез посредник; (б) директен контакт и сключване на трудов договор с чуждестранен работодател (без използване на посредник) и (в) командироване в чужбина от сегашния ни работодател, ако има такава възможност във фирмата ни. В тази статия ще разгледаме варианта за работа в чужбина чрез използването на услугите на посредник (по-често посредническа агенция), а в следващата ни публикация ще продължим с най-важните неща и за другите варианти.
Когато избираме посредник
Основните нормативни актове, които уреждат работата в чужбина чрез посредник, са Закона за насърчаване на заетостта (Обн. ДВ 112/29.12.2011 г.) и Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа (Обн. ДВ 49/27.05.2003 г.).
И така, как всъщност работи посредничеството и какво е важно да следим, ако сме си избрали да опитаме такъв вариант за намиране на работа (като е възможно посредническите услуги да се използват както за работа в чужбина, така и за работа в България)?
Посредничеството работи най-общо на базата на три договора: (а) договор за посредничество между посредника и лицето, което си търси работа, (б) договор за посредничество между посредника и чуждестранен работодател и (в) индивидуален трудов договор за наемане на работа на лицето, което си търси работа от чуждестранния работодател.
Съгласно приложимото законодателство посредничеството подлежи на разрешителен режим. За да може едно лице да извършва посредническа дейност, то трябва да е регистрирано в Агенция по заетостта и да има валидно удостоверение, че може да извършва такава дейност, издадено от министъра на труда и социалната политика (или от упълномощено от министъра лице). Освен това посредникът трябва да регистрира в Агенция по заетостта всеки договор за посредничество, сключен с чуждестранен работодател.

Повече информация на: http://www.karieri.bg/karieren_klub/suveti/2465312_na_rabota_v_chujbina/