Община Асеновград обявява Пети национален поетичен конкурс за любовна лирика „Наздравица за любовта”.

Регламент:

Националният поетичен конкурс за любовна лирика „Наздравица за любовта” ще се проведе за пета поредна година в Асеновград, като част от събитията, съпътстващи традиционния конкурс „Най-добро домашно вино”.

Откакто Асеновград се помни, все вино е правил, и то хубаво. А хубавото вино се прави с много любов и вдъхновение.

„Наздравица за любовта” е продължител на богатите литературни традиции на творците от Асеновград. Конкурсът се организира и финансира от община Асеновград.

Тема на конкурса е опияняващата като лудо вино любов.

Конкурсът е анонимен. В него могат да участват автори от цялата страна, навършили 18 години.

• Всеки автор може да представи до 3 стихотворения.

•Творбите трябва да бъдат предоставени на хартиен носител, копирани  в 3 екземпляра, неподписани и без обозначение на авторство под каквато и да било форма, и поставени в голям пощенски плик.

• Творците от Асеновград да приложат 4 екземпляра, за да участват в общата класация и в селекция за „Най-добър автор на Асеновград”.

•Участниците попълват декларация за авторство по образец.

•В по-малък ненадписан запечатан плик трябва да се приложи декларацията за авторство по образец с посочени личните данни на участника: трите имена, адрес, дата на раждане, телефон за връзка, е-mail.

•Представените творби и декларацията задължително трябва да бъдат написани на компютър или на пишеща машина.

•Творбите трябва да са на български език, непубликувани в печатни или интернет издания към момента на обявяване на конкурса и с които кандидатът не е участвал в други подобни конкурси.

•Кандидатите, които не са спазили горните условия, няма да бъдат допуснати до участие.

•Срокът за изпращане на творбите е до 12.01.2018 г.

• Творбите трябва да се изпращат на адрес: гр. Асеновград 4230, Община Асеновград, площад „Акад. Николай Хайтов” № 9, направление „Култура”, тел.: 0331/62 161

• Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани в сайта на община Асеновград  www.assenovgrad.com и в www.asenovgradnews.com

•Официалното обявяване на наградените творби ще се състои на 29 януари 2018 г. от 17,30 ч. в Градската библиотека „Паисий Хилендарски”.

• Всички разходи за участието в конкурса, включително дневни и пътни по престоя им в Асеновград по време на обявяване на наградените, са за сметка на авторите.

• Творбите ще бъдат оценявани от тричленно жури.

Повече научете  в нашия ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ