Национална програма за младежта е инструмент за изпълнение на приоритетите на националната политика за младите хора. Тя се базира на отчетените потребности на младежите в страната и е в синхрон с приоритетите на европейската политика за младежта.

Към момента Министерство на младежта и спорта, дирекция „Младежки политики”, е в процес на разработване на Национална програма за младежта (2016-2020). Сред основните приоритети  на Министерство на младежта и спорта е процесите по разработване и осъществяване на младежки политики да се осъществяват съвместно със заинтересованите страни. Именно поради тази причина насърчаваме всяка организация и всеки млад човек, който има идеи и предложения по Програмата да ги изрази!

Предложения можете да изпращате на й-меил адрес: youth.policy@mpes.government.bg .

Повече за проекта и необходимите документи намерете на: http://youth.mpes.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=1440%3A-2016-2020&Itemid=77&lang=bg